திண்டுக்கல் மாவட்ட சமூக நலத்துறை அரசு தேர்வுகளுக்கு பயிலும் மாணவர்களுக்கு இலவச வகுப்பு நடத்த உள்ளது

திண்டுக்கல் மாவட்ட சமூக நலத்துறை அரசு தேர்வுகளுக்கு பயிலும் மாணவர்களுக்கு இலவச வகுப்பு நடத்த உள்ளது.அதில் Staff selection commission