OCTOBER 31

Iron Man Of India (Vallabhbhai Jhaverbhai Patel AKA Sardar Vallabhbhai Patel) Birthday Also Known as